ฝ่ายบริการสื่อสารทั่วไป

  • พิมพ์

Gioustichai saingliw

นายเกียรติชัย  เซียงหลิว

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อสารทั่วไป