โครงสร้าง

โครงสร้าง

 

  • กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร

แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย กับ 1 งาน ดังนี้

1.ฝ่ายระบบวิทยุและดาวเทียม

2.ฝ่ายสื่อสารด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัย

3.ฝ่ายบริการสื่อสารทั่วไป

4.ฝ่ายระบบวีดิทัศน์ทางไกลและการประชุม (Video Conference)

5.งานธุรการ

Additional information