อัตรากำลัง

อัตรากำลัง

กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร มีอัตรากำลังตามการแบ่งส่วนราชการจำนวน 19 อัตรา

ประกอบด้วย 1 ผู้อำนวยการ และ 4 ฝ่าย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร 1 อัตรา

 • ฝ่ายระบบวีดีทัศน์ทางไกลและการประชุม (VCS) ประกอบด้วย
  • หัวหน้าฝ่าย (นายช่างไฟฟ้าอาวุโส) 1 อัตรา
   • ผู้ใต้บังคับบัญชา (นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 4 อัตรา
 • ฝ่ายสื่อสารด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัย
  • หัวหน้าฝ่าย (นายช่างไฟฟ้าอาวุโส) 1 อัตรา
   • ผู้ใต้บังคับบัญชา (นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 3 อัตรา
 • ฝ่ายระบบวิทยุและดาวเทียม
  • หัวหน้าฝ่าย (นายช่างไฟฟ้าอาวุโส) 1 อัตรา
   • ผู้ใต้บังคับบัญชา (นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 4 อัตรา
 • ฝ่ายบริการสื่อสารทั่วไป
  • หัวหน้าฝ่าย (นายช่างไฟฟ้าอาวุโส) 1 อัตรา
   • ผู้ใต้บังคับบัญชา (นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 3 อัตรา

Additional information