ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร

wanchai kaewcha um

 นายวันชัย  เขียวชะอ่ำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร

ฝ่ายระบบวิทยุและดาวเทียม

thavorn U aon2

นายถาวร  อู่อ้น

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายระบบวิทยุและดาวเทียม

ฝ่ายระบบวีดิทัศน์ทางไกลและการประชุม

โฆสต

นายโฆสิต  สง่าเมือง

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายระบบวีดิทัศน์ทางไกลและการประชุม

ฝ่ายบริการสื่อสารทั่วไป

Gioustichai saingliw

นายเกียรติชัย  เซียงหลิว

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อสารทั่วไป

ฝ่ายสื่อสารด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัย

สมพร

นายสมพร  โพธิ์พรหม

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัย

  buncha woraming                       nawapon pasri

 นายบัญชา   วรมิ่ง                                               นายนวพล  เปศรี

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน                                    นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

Additional information