ภารกิจ

ภารกิจ

กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร

หน้าที่รับผิดชอบ

สนับสนุนระบบสื่อสารและอุปกรณ์การสื่อสาร เพื่ออำนวยการทั่วไปทั้งในกิจกรรมด้านรัฐพิธี ราชพิธี วัฒนธรรม กีฬา สนับสนุนงานด้านการสื่อสารแก่หน่วยงานทั่วไปทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนผู้ขอรับบริการทั่วไป สนับสนุนเครือข่ายและระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในจังหวัดอำเภอชายแดนและ 5 จังหวัดภาคใต้ ควบคุมการถ่ายทอดการประชุมระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) สนับสนุนภารกิจของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และงายอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • ฝ่ายระบบวิทยุและดาวเทียม

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. สนับสนุนภารกิจถวายความปลอดภัย แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงส์ทุกพระองค์ ขณะเสด็จแปรพระราชฐานประทับแรมหรือทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ และภารกิจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวง กรม และหน่วยงานภาครัฐของประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายภารกิจของภาครัฐ คือ ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน (Maximize Social Welfare)
 2. บริหารจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมย่านความถี่ C-Band และ Ku-Band เชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารระบบโทรศัพท์ โทรสาร ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบสื่อสารข้อมูล และระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายสื่อสารดาวเทียม
 3. บริกฃหารจัดการเครือข่ายวิทยุสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย เชื่อมโยงและวางเครือข่ายวิทยุสื่อสารย่านความถี่ HF, VHF, UHF วิทยุโทรศัพท์และระบบไมโครเวฟ
 4. บริหารจัดการด้านเทคนิคการออกกฃอากาศของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Mahadthai Channel) เชื่อมโยงและวางเครือข่ายการออกอากาศสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมความถี่ C-Band และงานภายนอกสถานที่
 5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของอุปกรณ์ที่เกิดขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำปรึกษาด้านเทคนิคให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 6. สรุปรายงานผลการดำเนินการที่รับผิดชอบเป็นรายสัปดาห์ และรายไตรมาส
 7. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ฝ่ายสื่อสารด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัย

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ควบคุมการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ จุดผ่อนปรนตามแนวชายแดนและศูนย์ควบคุมกลาง รวมทั้งระบบตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถ (CPR) และระบบป้องกันการจุดระเบิดด้วยโทรศัพท์มือถือ (Cellular Jammer)
 2. ประสานตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ CCTV และระบบ Cellular Jammer กับหน่วยงานผู้ใช้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสานงานด้านความมั่นคง
 4. สรุปรายงานผลการดำเนินการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่รับผิดชอบ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส
 5. การติดตั้งและบำรุงรักษาการส่งข้อความสั้น (SMS)
 6. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ฝ่ายบริการสื่อสารทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ติดตั้งตรวจซ่อมบำรุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์ - โทรสาร ให้การสนับสนุนด้านการติดต่อสื่อสารในการเลือกตั้งทุกระดับ
 2. ประสานการเลือกตั้ง สว. และ สส. การประสานงานรัฐสภา
 3. แนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการ
 4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของอุปกรณ์ที่เกิดขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ปรึกษาและแนะนำทางด้านเทคนิคให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 5. สรุปรายงานผลการดำเนินการที่รับผิดชอบเป็นรายสัปดาห์ รายเดือนและรายไตรมาส
 6. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ฝ่ายระบบวีดีทัศน์ทางไกลและการประชุม (Video Conference)

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. บริหารจัดการระบบการประชุมแบบหลายจุด MCU (Multipoint Control Unit) ณ สถานที่จัดประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
 2. บริหารจัดการระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ที่ได้รับมอบหมาย
 3. ควบคุม ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย และห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
 4. คณะกรรมการตรวจรับโครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขอุปกรณ์ระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
 5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของอุปกรณ์ที่เกิดขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านเทคนิคให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 6. ติดตั้ง รื้อถอนระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) แบบเคลื่อนที่
 7. ติดตั้ง รื้อถอนระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม
 8. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Additional information