ฝ่ายระบบวีดิทัศน์ทางไกลและการประชุม

โฆสต

นายโฆสิต  สง่าเมือง

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายระบบวีดิทัศน์ทางไกลและการประชุม

Additional information